آخرین بروز رسانی اخبار سایت پنجشنبه 6 مهر 1402
 

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

عنوان: شایع ترین سرطان کلیه در کودکان (تومور ویلمز)
ترجمه: سهیلا گرمستانی
برگرفته از: انتشارات انجمن سرطان آمریکا
ناشر:نشرآویشن با همکاری انجمن

"امداد به بیماران سرطانی ایران"

 

عنوان: نروبلاستوما
ترجمه: دکتر فرزاد احمد آبادی
برگرفته از: انتشارات انجمن سرطان آمریکا
ناشر: نشر آویشن با همکاری انجمن
"امداد به بیماران سرطانی ایران"

 

عنوان: لوسمی مزمن
ترجمه:دکترمژگان سرافرازی
برگرفته از: انتشارات انجمن سرطان آمریکا
ناشر: نشر آویشن با همکاری انجمن
"امداد به بیماران سرطانی ایران"

عنوان:سرطان مغزدرکودکان
ترجمه:دکترمژگان سرافرازی
برگرفته از: انتشارات انجمن سرطان آمریکا
ناشر: نشر آویشن با همکاری انجمن
"امداد به بیماران سرطانی ایران"

عنوان: لوسمی در کودکان
ترجمه: دکتر مانا بازی برون
برگرفته از: انتشارات انجمن سرطان آمریکا
ناشر:نشرآویشن با همکاری انجمن
"امداد به بیماران سرطانی ایران"

عنوان: سرطان بیضه
ترجمه: فرناز دستوریان
برگرفته از: انتشارات انجمن سرطان آمریکا
ناشر:نشرآویشن با همکاری انجمن
"امداد به بیماران سرطانی ایران"

عنوان: سرطان هوچکین و نان هوچکین
ترجمه:دکتر افسون ماهوری
برگرفته از: انتشارات انجمن سرطان آمریکا
ناشر:نشرآویشن با همکاری انجمن
"امداد به بیماران سرطانی ایران"

عنوان: توموریووینگ (سرطان استخوان)
ترجمه: دکتر مانابازی برون
برگرفته از: انتشارات انجمن سرطان آمریکا
ناشر:نشرآویشن با همکاری انجمن
"امداد به بیماران سرطانی ایران"

عنوان: سرطان استخوان
ترجمه: دکتر فاطمه جمالی
برگرفته از: انتشارات انجمن سرطان آمریکا
ناشر:نشرآویشن با همکاری انجمن
"امداد به بیماران سرطانی ایران"

عنوان:سرطان کره چشم در کودکان یا رتینوبلاستوما
ترجمه: فاطمه فغان زاده گنجی
برگرفته از: انتشارات انجمن سرطان آمریکا
ناشر:نشرآویشن با همکاری انجمن
"امداد به بیماران سرطانی ایران"

عنوان: سرطان ماهیچه در کودکان یا رابدومیوسارکوما
ترجمه: سهیلا گرمستانی
برگرفته از: انتشارات انجمن سرطان آمریکا
ناشر: موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا
"امداد به بیماران سرطانی ایران"

عنوان: وقتی فرزندتان به بیماری مهلک مبتلا ست
ترجمه: ‌رضا کامشاد
نوشته: توماس تی فرانتس
ناشر: موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا
"امداد به بیماران سرطانی ایران"

عنوان: شیمی درمانی و کودک شما
ترجمه: ‌نارملا ربیع راد- نیلوفر حقیقت
زیر نظر پزشکان مشاور «محک»
موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان «محک»