آخرین بروز رسانی اخبار سایت چهارشنبه 4 آبان 1401
 

 

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com


1-برای عضویت در گروه داوطلبین محک ، باید سن خاصی داشته باشم؟

پاسخ : داشتن 18 سال تمام، الزامی است.

2-برای عضویت در گروه داوطلبان محک باید مدرک تحصیلی خاصی داشته باشم؟
پاسخ : تنها فعالیت در بخش هایی نیاز به مدرک تحصیلی خاص دارد که در بخش " فعالیت های داوطلبانه " به آن مدرک خاص اشاره شده باشد.

3-عضویت در گروه داوطلبان محک باعث می شود که من به استخدام موسسه‌ی محک دربیایم؟
پاسخ : فعالیت داوطلبانه به هیچ عنوان تضمین استخدام در موسسه نیست.

4-آیا در محک داوطلبی هست که بابت فعالیتش دستمزد دریافت کند؟
پاسخ : خیر.

5-آیا محک بابت کار داوطلبانه ی من ، به من گواهی مکتوب می دهد؟
پاسخ : در صورتی که از مدت فعالیت داوطلبانه ی شما در موسسه ، یک سال گذشته باشد  موسسه برای شما گواهی فعالیت داوطلبانه صادر می کند.

6-آیا هنگام فعالیت داوطلبانه ، حتما با کودکان در ارتباط خواهم بود؟
پاسخ : شما تنها در صورتی با کودکان موسسه در ارتباط خواهید بود که در بخش " ارتباط با کودک " یا " مددکاری " مشغول به فعالیت شوید.

7-چرا نمی توانم در بدو ورود به موسسه ، با کودکان یا خانواده های آن ها در ارتباط باشم؟
پاسخ : قوانین موسسه و ارزشی که محک برای حفظ شان انسانی بیماران و خانواده هایشان قائل است ، اجازه نمی دهد که این عزیزان در ارتباط ها از لحاظ روحی و کرامت انسانی کوچکترین آزاری ببینند .

8-چرا برای ارتباط با کودکان باید در دوره ی آموزشی شرکت کنم؟
پاسخ : به دلیل شرایط خاص روحی و جسمی کودکان موسسه ، شما باید با فرا گرفتن مهارت هایی خاص با آن ها رو به رو شوید که این مهارت ها در دوره ی آموزشی " ارتباط با کودک " تدریس می گردند.

9-آیا دوره ی آموزشی ارتباط با کودکان رایگان است؟
پاسخ : بلی.