آخرین بروز رسانی اخبار سایت چهارشنبه 20 دی 1402
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

پرداخت هزینه های بیماران
بر اساس سیاست های مالی-درمانی موسسه محک، کودک تحت حمایت محک کودکی است که سن وی 16 سال بوده و برگه پاتولوژی و گواهی پزشک مبتنی بر تشخیص ابتلا وی به بیماری سرطان را تایید می‌نماید در مورد سرطان های چشم و مغز و نخاع که برگه پاتولوژی وجود ندارد، گواهی پزشک متخصص کافی می‌باشد. هزینه های بیماران تحت حمایت محک شامل هزینه های کلینیکی، پاراکیلینیکی، دارو،  وسایل پزشکی و کمک هزینه‌های نقدی اعم از سرپایی و بستری در مراکز دولتی می‌باشد. در موارد خاص بر اساس تایید مدیر خدمات حمایتی هزینه های انجام شده در بخش خصوصی طبق تعرفه دولتی قابل پرداخت خواهد بود. در موارد خاص که خدمات مورد نیاز بیمار در بخش دولتی موجود نباشد و یا نوبت دهی آن آنقدر طولانی باشد که جان بیماران را به خطر اندازد، پرداخت هزینه مربوطه بر اساس درصد حمایتی به درخواست مدیر خدمات حمایتی و با تایید مدیر عامل میسر خواهد بود.

 

مددکار پس از اخذ صورت حساب معتبر و مهر شده مربوط به هزینه یا هرگونه اسناد مثبت دیگر از بیمار، صورت هزینه را تا سقف سه میلیون ریال با توجه به درصد مستخرج از جدول تعیین درصد حمایتی صادر نموده و نسبت به پرداخت آن از محل تنخواه در اختیار، اقدام می‌نماید. مددکار پس از انجام هزینه ، گزارش تنخواه را همراه با اسناد هزینه به سرپرست مددکاری تحویل می‌دهد. سرپرست مددکاری گزارش تنخواه را از نظر قابل پرداخت بودن هزینه، اعمال درصد حمایتی و صحت هزینه اقلام تنخواه تایید نموده و پس از اخذ تایید مدیر خدمات حمایتی به امور مالی تحویل می‌دهد. در صورت انجام هزینه توسط بیمار، بیش از سقف سه میلیون ریال با توجه به موارد مندرج فوق نسبت به پرداخت آن از محل تنخواه در اختیار سرپرست مددکاری مستقر در موسسه یا بیمارستان های دیگر اقدام می‌شود.

ارسال این صفحه برای دوستان