آخرین بروز رسانی اخبار سایت چهارشنبه 4 آبان 1401
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

دریافت عواید بیمارستان

هر بیمار مراجعه کننده به بیمارستان محک اعم از تحت حمایت محک یا آزاد و اعم از بستری یا سرپایی در پذیرش بیمارستان تشکیل پرونده می دهد و در هنگام ترخیص به مسئول درآمد بیمارستان مراجعه می نماید. مسئول درآمد برای کودکان تحت حمایت پس از محاسبات مربوط به بیمه فرانشیز بیمار ودرصد حمایتی محک را محاسبه نموده و بیمار را به صندوق هدایت می کند. بیماران آزاد که دارای پوشش بیمه هستند، فرانشیزآنها محاسبه شده و به صندوق هدایت می شوند و بیماران آزاد فاقد پوشش بیمه ای مستقیماً به صندوق هدایت می شوند. صندوق دار وجوه نقدی جمع آوری شده در هر روز را صبح روز بعد به حساب بانکی مؤسسه واریز نموده و رسید بانک را همراه با گزارش روزانه صندوق به مسئول درآمد تحویل می دهد. مسئول درآمد گزارش روزانه صندوق را با صورت وضعیت عملکرد بیمارستان در آن روز مطابقت داده و گزارش درآمد روزانه را تایید نموده و به همراه رسید بانک تحویل و برگه تخصیص درصد حمایتی که به تایید مدیر خدمات حمایتی رسیده است به مدیر بیمارستان تحویل می دهد. مدیر بیمارستان پس از مطابقت سهم بیمه، سهم بیمار، درصد حمایتی و مستندات آنها با گزارش روزانه درآمد و رسید پرداخت بانک گزارش را تایید نموده و به امور مالی تحویل می دهد. امور مالی نیز پس از رسیدگی مجدد به اسناد و تایید آنها نسبت به صدور سند حسابداری اقدام می نماید.

عواید بیمارستان دریافتی از بیمه ها

مسئول درآمد کلیه برگه های بیمه اخذ شده در یک ماه را جمع آوری و به تفکیک انواع بیمه فهرست نموده و فهرست مطالبات بیمه ای را جهت تایید به امور مالی تحویل می دهد. امور مالی پس از کنترل فهرست تهیه شده با گزارش های درآمد روزانه مربوط به آن ماه و تطبیق آنها با یکدیگر نسبت به تایید فهرست بیمه و عودت آن به مدیر بیمارستان اقدام می نماید. مدیر بیمارستان پس از تایید اسناد، فهرست تفکیکی هر بیمه را به همراه برگه های جدا شده از دفترچه بیمه و نامه درخواست مطالبه وجه به سازمان های بیمه ارسال می نماید. امور قراردادها نسبت به پیگیری و دریافت چک بیمه اقدام نموده و آن را به امور مالی تحویل می دهد. امور مالی مبلغ چک را با فهرست تایید شده خیلی کنترل نموده و در صورت عدم وجود مغایرت، نسبت به واریز وجه چک به حساب و صدور سند حسابداری اقدام می نماید.

ارسال این صفحه برای دوستان