آخرین بروز رسانی اخبار سایت چهارشنبه 20 دی 1402
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

دریافت وجوه نقد واریزی بانک‌ها

وجوه اهدایی نیکوکاران که به یکی  از حساب های بانکی مؤسسه واریز شده است و اصل رسید بانکی از طریق پست و یا تصویر آن از طریق نمابر برای مؤسسه ارسال شده است.بخش جذب کمک های مردمی پس از دریافت اصل یا تصویر رسید بانک نسبت به صدور اعلام وصول بر روی فرم اعلام وصول اسناد بانکی مربوط به وجوه اهدایی واریزی به بانک ها، اقدام نموده و شماره رسید بانکی و نامه اعلام وصول را دفتر اندیکاتور مربوطه ثبت می نماید.

دریافت وجوه نقد پرداختی در دفاتر محک

وجوه نقد نیکوکاران که در یکی از دفاتر یا میزهای جذب کمک مؤسسه پرداخت می شود. بر روی هر دو نسخه رسید وجه اهدایی امضاء اهداء کننده وجه باید اخذ شود. صندوق بخش جذب کمک های مردمی پس از دریافت وجه نسبت به صدور اعلام وصول بر روی رسید دو برگی خود کاربن وجوه اهدایی اقدام نموده و برگ سفید را به پرداخت کننده تحویل می دهد. نسخ زرد در پایان هر روز طی یک کاربرگ به همراه وجوه نقد دریافتی به صندوق امور مالی تحویل می گردد و تایید امور مالی بر روی آن اخذ می گردد. امور مالی در ابتدای هر روز کل وجوه اهدایی را به یکی از حساب های بانکی مؤسسه واریز نموده و رسید آن را ثبت و بایگانی می نمایند.

دریافت چک های تحویلی اشخاص به دفاتر محک

چک های شخصی اهدایی نیکوکاران که در یکی از دفاتر یا میزهای جذب کمک مؤسسه پرداخت می شود. صندوق بخش جذب کمک های مردمی پس از دریافت چک نسبت به صدور اعلام وصول بر روی رسید دو برگی خود کاربن وجوه اهدایی اقدامنموده و برگ سفید را به پرداخت کننده تحویل می دهد. نسخ زرد در پایان هر روز طی یک کاربرگ به همراه چک دریافتی به صندوق امور مالی تحویل می گردد و تایید امور مالی بر روی آن اخذ می گردد. امور مالی در سر رسید چک آن را به یکی از حسابهای بانکی مؤسسه واگذار نموده و رسید آن را ثبت و نسبت به صدور سند حسابداری اقدام می نماید.

ارسال این صفحه برای دوستان